Növénynév.hu

 

A magyar növénynevek honlapja

 

 

További szakirodalom

Hivatkozott irodalom és további ajánlott forrásmunkák a magyar növénynevezéktan témakörében

 

 

Bagi I. (1998): A zárvatermő növények rendszerének kompendiuma. – JATEPress, Szeged. 146 pp.

Bagi I. (2008): Zárvatermő növények adattára. – Juhász Nyomda, Szeged. 277 pp.

Bagi I. & Csathó A. I. (2012): Egy kézirat margójára: Timár Lajos – Népies növénynevek a Tiszamentéről. – Kézirat, Szeged–Battonya. 29 pp.

Balogh L., Dancza I. & Király G. (2004): A magyarországi neofitonok időszerű jegyzéke és besorolásuk inváziós szempontból. – In: Mihály B. & Botta-Dukát Z. (szerk.): Biológiai inváziók Magyarországon. Özönnövények. – A KvVM Természetvédelmi Hivatalának tanulmánykötetei 9. – TermészetBÚVÁR Alapítvány Kiadó, Budapest. pp. 61–92.

Bartha D. (1999): Magyarország fa- és cserjefajai. – Mezőgazda Kiadó, Budapest. 301 pp.

Bartha D., Király G., Schmidt D., Tiborcz V., Barina Z., Csiky J., Jakab G., Lesku B., Schmotzer A., Vidéki R., Vojtkó A. & Zólyomi Sz. (szerk.) (2015): Magyarország edényes növényfajainak elterjedési atlasza. Distribution atlas of vascular plants of Hungary. – Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó, Sopron. 330 pp.

Bede-Fazekas Á. & Gerzson L. (2011): Évelő dísznövények kompendiuma. Kladisztikai rendszertan szerint. – Assa-Divi Kft., Budapest. 103 pp.

Borhidi A. (2003): Magyarország növénytársulásai. – Akadémiai Kiadó, Budapest. 610 pp.

Borhidi A. & Sánta A. (szerk.) (1999): Vörös könyv Magyarország növénytársulásairól 1–2. – A KöM Természetvédelmi Hivatalának Tanulmánykötetei 6. – TermészetBÚVÁR Alapítvány Kiadó, Budapest. 362+404 pp.

Csapody I. (2010): Flora parva Tatrensis. Kis tátrai flóra. – Nyugat-magyarországi Egyetem Növénytani és Természetvédelmi Intézet, Sopron. 53 pp.

Csapody V. & Priszter Sz. (1966): Magyar növénynevek szótára. – Mezőgazdasági Kiadó, Budapest. 301 pp.

Csathó A. I. (2006): Gondolatok a magyar növénynevezéktanról. – In: VI. MÉTA-túra. 2006. április 27-május 1. – Kézirat, Vácrátót. pp.: 109–115.

Csathó A. I., Balogh L. & Bagi I. (2009): Javaslatok a Kárpát-medencei hajtásos növények magyar nevezéktanához. – In: VI. Kárpát-medencei Biológiai Szimpozium. 2009. november 12-13. Előadáskötet. – Magyar Biológiai Társaság, Budapest. pp.: 209–222.

Csathó A. I., Balogh L. & Bagi I. (2011): Javaslatok a Kárpát-medencei hajtásos növények magyar nevezéktanához II. – In: VII. Kárpát-medencei Biológiai Szimpozium. 2011. október 13-14. Előadáskötet. – Magyar Biológiai Társaság, Budapest. pp.: 115–122.

Csathó A. I., Balogh L. & Bagi I. (2012): Növénynév.hu. – Kitaibelia 17 (1): 86.

Csathó A. I., Balogh L. & Bagi I. (2013): Suggestions for Hungarian names of the vascular plants of Carpathian Basin III. (Javaslatok a Kárpát-medencei hajtásos növények magyar nevezéktanához III.). – In: "VIII. Kárpát-medencei Biológiai Szimpózium I. Fenntartható fejlődés a Kárpát-medencében" nemzetközi konferencia. "VIII. Carpathian Basin Biological Symposium. I. Sustainable development in the Carpathian Basin" international conference. Absztraktkötet. Book of Abstracts. Budapest, Hungary, November 21-23., 2013. – Szent István Egyetem, Egyetemi Nyomda, Gödöllő. p.: 90.

Csathó A. I., Balogh L. & Bagi I. (2014): Növénynév.hu, kezdeményezés a magyar növénynevezéktan terén. – In: Veszelszki Á. & Lengyel K. (szerk.): Tudomány, technolektus, terminológia. A tudományok, szakmák nyelve. – Budapest, Éghajlat Könyvkiadó. pp.: 267–278.

Csathó A. I. & Balogh L. (2008): Néhány magyar növénynév-javaslat (A 200 éves Magyar Fűvész Könyv emlékére). – Kitaibelia 13 (1): 154.

Darók J. (2011): Növényanatómiai-botanikai terminológiai szótár. – Akadémiai Kiadó, Budapest. 431 pp.

Debreczy Zs. & Rácz I. (2000): Fenyők a Föld körül. – Dendrológiai Alapítvány, Budapest. 552 pp.

Diószegi S. & Fazekas M. (1807): Magyar fűvész könyv. Melly a’ két magyar hazábann találtatható növevényeknek megesmerésére vezet, a’ Linné alkotmánya szerént. – Csáthy György, Debreczen. XVI + 608 pp.

Farkas S. (szerk.) (1999): Magyarország védett növényei. – Mezőgazda Kiadó, Budapest. 416 pp.

Földi J. (1793): Rövid kritika és rajzolat a’ magyar füvésztudományról. – Magyar Hírmondó, Béts. 60 pp.

Hazslinszky F. (1872): Magyarhon edényes növényeinek füvészeti kézikönyve. – Athenaeum, Pest. LIX + 504 pp.

Horváth F., Dobolyi Z. K., Morschhauser T., Lőkös L., Karas L. & Szerdahelyi T. (1995): Flóra adatbázis 1.2. Taxonlista és attribútum-állomány. – MTA ÖBKI, Vácrátót. 267 pp.

Hosszú F. (szerk.) (1979): Új magyar tájszótár. Első kötet. A–D. – Akadémiai Kiadó, Budapest. 1053 pp.

Hosszú F. (szerk.) (1988): Új magyar tájszótár. Második kötet. E–J. – Akadémiai Kiadó, Budapest. 1175 pp.

Hosszú F. (szerk.) (1992): Új magyar tájszótár. Harmadik kötet. K–M. – Akadémiai Kiadó, Budapest. 1341 pp.

Hosszú F. (szerk.) (2002): Új magyar tájszótár. Negyedik kötet. N–S. – Akadémiai Kiadó, Budapest. 1008 pp.

Hosszú F. (szerk.) (2010): Új magyar tájszótár. Ötödik kötet. SZ–ZS. – Akadémiai Kiadó, Budapest. 856 pp.

Jakab G. (szerk.) (2012): A Körös-Maros Nemzeti Park növényvilága. A Körös-Maros Nemzeti Park természeti értékei I. – Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság, Szarvas. 413 pp.

Jávorka S. (1924–25): Magyar Flóra. (Flora Hungarica). Magyarország virágos és edényes virágtalan növényeinek meghatározó kézikönyve. – Studium, Budapest. CII + 1307 pp.

Jávorka S. (1926): A magyar flóra kis határozója. – Studium, Budapest. 324 + XLVII pp.

Jávorka S. (1937): A magyar flóra kis határozója. – Második, bővitett kiadás. – Studium, Budapest. XXXVIII + 346 pp.

Jávorka S. (1962): Növényhatározó. – II. kötet. – 3. kiadás. – Tankönyvkiadó, Budapest. 527 pp.

Jávorka S., Árokszállásy Z., Bánhegyi J., Boros Á., Hortobágyi T. & Szatala Ö. (1955): Növényhatározó. – Második kiadás. – Tankönyvkiadó Vállalat, Budapest. 707 pp.

Jávorka S. & Csapody V. (1929–1934): A Magyar Flóra képekben. Iconographia Florae Hungariae. – K. M. Természettudományi Társulat és Studium Könyvkiadó Rt., Budapest.

Jávorka S. & Csapody V. (1955): Erdő mező virágai. A magyar flóra színes kis atlasza. – Második, javított kiadás. – Mezőgazdasági Kiadó, Budapest. 155 pp. + 100 tábla.

Jávorka S. & Csapody V. (1958): Erdő mező virágai. A magyar flóra színes kis atlasza. – Harmadik, bővített kiadás. – Mezőgazdasági Kiadó, Budapest. 208 pp. + 120 tábla.

Jávorka S. & Csapody V. (1965): Erdő-mező virágai. A magyar flóra színes kis atlasza. – Negyedik, javított kiadás. – Mezőgazdasági Kiadó, Budapest. 246 pp. + 120 tábla.

Jávorka S. & Csapody V. (1972): Erdő mező virágai. A magyar flóra színes kisatlasza. – Ötödik, javított kiadás. – Mezőgazdasági Kiadó, Budapest. 246 pp. + 120 tábla.

Jávorka S. & Csapody V. (1975): Iconographia florae partis austro-orientalis Europae Centralis. Közép-Európa délkeleti részének flórája képekben. – Akadémiai Kiadó, Budapest. 73+XL+576 pp.

Király G. (szerk.) (2009): Új magyar füvészkönyv. Magyarország hajtásos növényei. Határozókulcsok. – Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság, Jósvafő. 616 pp.

Király G., Virók V. & Molnár V. A. (szerk.) (2011): Új magyar füvészkönyv. Magyarország hajtásos növényei. Ábrák. – Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság, Jósvafő. 675 pp.

Kubinyi Á. (1842): Magyarországi mérges növények. – Magyar Kir. Egyetem, Buda. 84 pp. + 30 tábla.

Lippay J. (1664–1667): Posoni kert. Kiben minden kerti Munkák, Rendeléſek, Virágokkal, Veteményekkel, Fákkal, Gyümölcsökkel, és Kerti Csömötékkel való baimolódáſok: azoknak Nemek, haſznok, bé-csináláſok bővségeſsen Magyar nyelven le-irattattanak, kivált-képpen azok, az kik Esztergami Érsek Urúnk Ő Nagysága Posoni kerteben talaltatnak. – Nagy Szombat–Bécs. 148+244+302 pp.

Mihály B. & Botta-Dukát Z. (szerk.) (2004): Özönnövények. Biológiai inváziók Magyarországon. – A KvVM Természetvédelmi Hivatalának Tanulmánykötetei 9. – TermészetBÚVÁR Alapítvány Kiadó, Budapest. 408 pp.

Molnár Zs. (2011): A Hortobágyi pásztorok növényosztályozása, a vadon termő növények ismertsége és néven nevezettsége. – Crisicum 7: 153–207.

Molnár Zs. (2012): A Hortobágy pásztorszemmel. A puszta növényvilága. – Hortobágy Természetvédelmi Közalapítvány, Debrecen. 159 pp.

Molnár V. A. (2003): Növényritkaságok a Kárpát-medencében. Rejtőzködő Kincseink. – Debreceni Egyetem TTK Növénytani Tanszék, Debrecen. 232 pp.

Molnár V. A. (2007a): Kitaibel Pál élete és öröksége. – Kitaibel Kiadó, Biatorbágy. 215 pp.

Molnár V. A. (2007b): A „Magyar Fűvész Könyv” megjelenésének 200. évfordulójára. – Botanikai Közlemények 94 (1–2): 141–153.

Molnár V. A. (szerk.) (2011): Magyarország orchideáinak atlasza. – Kossuth Kiadó, Budapest. 504 pp.

Molnár [V.] A., Sulyok J. & Vidéki R. (1995): Vadon élő orchideák. – Kossuth Könyvkiadó, Budapest. 160 pp.

Nagylaki K. (1942): Növénytani szótár. – Lukács Sándor Könyvkiadó, Budapest. 351 pp.

Novák R., Dancza I., Szentey L. & Karamán J. (szerk.) (2011): Az Ötödik Országos Gyomfelvételezés Magyarország szántóföldjein. – Vidékfejlesztési Minisztérium Élelmiszerlánc-felügyeleti Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály, Budapest. 570 pp.

Nyárády E. Gy. & Soó R. (1941a): Kolozsvár és környékének flórája. – 1. részlet. – Magánkiadás, Kolozsvár. pp: 1–80.

Nyárády E. Gy. & Soó R. (1941b): Kolozsvár és környékének flórája. – 2. rész. – Magánkiadás, Kolozsvár. pp: 81–160.

Nyárády E. Gy. & Soó R. (1942a): Kolozsvár és környékének flórája. – 3. rész. – Erdélyi Nemzeti Múzeum Növénytára, Kolozsvár. pp: 161–240.

Nyárády E. Gy. & Soó R. (1942b): Kolozsvár és környékének flórája. – 4. rész. – Erdélyi Nemzeti Múzeum Növénytára, Kolozsvár. pp: 241–320.

Nyárády E. Gy. & Soó R. (1943a): Kolozsvár és környékének flórája. – 5. rész. – Erdélyi Nemzeti Múzeum Növénytára, Kolozsvár. pp: 321–400.

Nyárády E. Gy. c Soó R. (1943b): Kolozsvár és környékének flórája. – 6. rész. – Erdélyi Nemzeti Múzeum Növénytára, Kolozsvár. pp: 401–480.

Nyárády E. Gy. & Soó R. (1943c): Kolozsvár és környékének flórája. – 7. rész. – Erdélyi Nemzeti Múzeum Növénytára, Kolozsvár. pp: 481–560.

Nyárády E. Gy. & Soó R. (1944): Kolozsvár és környékének flórája. – 8–9. rész. – Erdélyi Nemzeti Múzeum Növénytára, Kolozsvár. pp: 561–688. + I–XVI.

Opriş, T. (1976): Csodálatos növényritkaságaink. – Albatrosz Könyvkiadó, Bukarest. 202 pp. (Fordította: Szabados A.)

Pázmány D. (1983): Növényhatározó. – Dacia Könyvkiadó, Kolozsvár-Napoca. 296 pp.

Pelczéder K. (2014): A tudományos és népi gyümölcsnévadás jellemzői. – In: Veszelszki Á. & Lengyel K. (szerk.): Tudomány, technolektus, terminológia. A tudományok, szakmák nyelve. – Budapest, Éghajlat Könyvkiadó. pp.: 279–289.

Petrányi I. (2013): Magyar növényneveinkről. Növények a múlt század Kiskunságának flórájában. – Gyomnövények, Gyomirtás 14 (1): 35–39.

Priszter Sz. (1986): Növényneveink. Magyar–latin szógyűjtemény. – Mezőgazdasági Kiadó, Budapest. 191 pp.

Priszter Sz. (1998): Növényneveink. A magyar és a tudományos növénynevek szótára. – Mezőgazda Kiadó, Budapest. 547 pp.

Rab J. (1995): Növényneveink története. – In: Járainé Komlódi M. (szerk.): Pannon Enciklopédia. Magyarország növényvilága. – Dunakanyar 2000, Budapest. pp.: 233–247.

Rácz J. (2010): Növénynevek enciklopédiája. Az elnevezések eredete, a növények kultúrtörténete és élettani hatása. – Tinta Könyvkiadó, Budapest. 812 pp.

Rápóti J. & Romváry V. (1977): Gyógyító növények. – Ötödik, átdolgozott és bővített kiadás. – Medicina Könyvkiadó, Budapest. 511 pp.

Simon L. (2004): A magyar állatfajnevek helyesírása. – Magyar Nyelvőr 128 (3): 313–322.

Simon T. (1992): A magyarországi edényes flóra határozója. Harasztok – virágos növények. – Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 892 pp.

Simon T. (1997): A magyarországi edényes flóra határozója. Harasztok – virágos növények. – 3. kiadás. – Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 892 pp.

Simon T. (2000): A magyarországi edényes flóra határozója. Harasztok – virágos növények. – 4., átdolgozott kiadás. – Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 976 pp.

Simon T. (2001): A magyarországi edényes flóra határozója. Harasztok – virágos növények. – 4., átdolgozott kiadás. – Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 846 pp.

Simon T. (2002): A magyarországi edényes flóra határozója. Harasztok – virágos növények. – 5. kiadás. – Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 976 pp.

Simonkai L. (1893): Aradmegye és Aradváros növényvilága. – In: Jancsó B. (szerk.): Aradvármegye és Arad szabad királyi város monographiája I. (Aradvármegye és Arad szabad királyi város természetrajzi leírása – 2. rész). – Monographia-Bizottság, Arad. XXXIX + 426 pp. + X tábla.

Soó R. [– Jávorka S.] (1951): A magyar növényvilág kézikönyve. Magyarország vadontermő és termesztett növényeinek meghatározója, ökológiai és gazdasági útmutatója. – I–II. kötet. – Akadémiai Kiadó, Budapest. XLVI + 1120 pp.

Soó R. (1964): A magyar flóra és vegetáció rendszertani-növényföldrajzi kézikönyve I. – Akadémiai Kiadó, Budapest. 591 pp.

Soó R. (1966): A magyar flóra és vegetáció rendszertani-növényföldrajzi kézikönyve II. – Akadémiai Kiadó, Budapest. 655 pp.

Soó R. (1968): A magyar flóra és vegetáció rendszertani-növényföldrajzi kézikönyve III. – Akadémiai Kiadó, Budapest. 506+51 pp.

Soó R. (1970): A magyar flóra és vegetáció rendszertani-növényföldrajzi kézikönyve IV. – Akadémiai Kiadó, Budapest. 614 pp.

Soó R. (1973): A magyar flóra és vegetáció rendszertani-növényföldrajzi kézikönyve V. – Akadémiai Kiadó, Budapest. 723 pp.

Soó R. (1980): A magyar flóra és vegetáció rendszertani-növényföldrajzi kézikönyve VI. – Akadémiai Kiadó, Budapest. 556 pp.

Soó R. & Kárpáti Z. (1968): Növényhatározó II. – Tankönyvkiadó, Budapest. 846 pp.

Soó R. & Máthé I. (1938): A Tiszántúl flórája. – Magyar Flóraművek 2. – Debrecen. 192 pp.

Soó, R. & Máthé, I. (1938): A Tiszántúl flórája. Flora Planitiei Hungariae Transtibiscensis. – Magyar Flóraművek II. Florae Regionum Hungariae Criticae II. – Institutum Botanicum Universitatis Debreceniensis, Debrecen. 192 pp.

Szabó T. A. (2005): 16. századi magyar növénynevek és növényismeret Váradi Lencsés György (1530–1593) Egész orvosságról való könyv azaz Ars medica című munkája tükrében. – In: Révay V. (szerk.): Nyelvészeti tanulmányok. Simonyi-emlékülés, 2003. – Iskolakultúra, Pécs. 142–202.

Szinnyei J. (szerk) (1893–1896): Magyar Tájszótár. – Első kötet. – Hornyánszky Viktor Könyvkereskedése, Budapest. 1568 pp.

Szinnyei J. (szerk) (1897–1901): Magyar tájszótár. – Második kötet. – Hornyánszky Viktor Könyvkereskedése, Budapest. 1096 pp.

Thomé, O. W. (1877): A növényország tankönyve. – Második (magyar) kiadás. – Eggenberger-féle Akad. Könyvkereskedés, Budapest. XII + 355 pp. (fordította: Borbás V.)

Timár L., Bagi I. & Csathó A. I. (2014): Népies növénynevek a Tiszamentéről. – Kitaibelia 19 (1): 156–172.

Ujvárosi M. (1951): Szántóföldi gyomnövényeink. – Mezőgazdasági Kiadó, Budapest. 352 pp.

Ujvárosi M. (1957): Gyomnövények, gyomirtás. – Mezőgazdasági Kiadó, Budapest. 786 pp.

Ujvárosi M. (1973): Gyomnövények. – Mezőgazdasági Kiadó, Budapest. 833 pp.

Vörös É. (1996): Egzotikus gyümölcsök magyar neveinek történeti-etimológiai szótára. – Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen. 205 pp.

Vörös É. (2001): A borágó (Borago officinalis) elnevezései a magyar nyelvben. – „Magyar NyelvjárásokA Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszékének Évkönyve 39: 127–133.

Wagner J. (1903): Magyarország virágos növényei. – K. M. Természettudományi Társulat, Budapest. XXV + 241 pp. + LXVII tábla.

Wagner J. (1908): Magyarország gyomnövényei. – Darányi Ignácz m. kir. földmívelésügyi miniszter, Budapest. 384 pp. + XII tábla.

Zorkóczy L. (1896): Ujvidék- és környékének flórája. – Saját kiadás, Ujvidék. 128 pp.

 

 

 

 

Vissza a névjavaslatokhoz

 

 

 

 

 

 

Utolsó frissítés: 2024. 01. 24.